Landustrie: Duurzaamheid

People, Planet, Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie gebaseerd op duurzame ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

In het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid van Landustrie, waar onder andere vanuit VCA en ISO 9001 uitgebreid aandacht aan wordt besteed, zijn de aspecten van de ISO 26000 opgenomen om zodoende MVO in alle lagen van de organisatie te integreren.

Dit leidt tot de triple P-benadering.

Vanuit het People oogpunt richt Landustrie zich in de voornaamste plaats op goed werkgeverschap. Medewerkers veilig laten werken en veel ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Een prettige sfeer door naast werk ook regelmatig te ontspannen met collega’s en hun gezinnen draagt bij aan productiviteit en plezier. Het beleid is erop gericht medewerkers na een proefperiode vast in dienst te nemen. Naast de eigen mensen deelt Landustrie haar kennis en kunde op het gebied van water op terreinen waar dit nodig is. Bijvoorbeeld projecten in het buitenland of ondersteuning van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer.

Planet betekent voor Landustrie het actief beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, het gebruik van grondstoffen en het beperken van materiële schade. Afvalstoffen die ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten moeten op een milieubewuste en wettelijke toegestane manier worden verwerkt. Op gebied van energie (groene stroom, duurzame bronnen) en transportbewegingen valt de meeste winst te halen. Daarnaast is het actief stimuleren van zuinig gedrag een taak richting zowel interne als externe stakeholders.

Het jaarlijks behalen van een gezonde winst ‘Profit’ is belangrijk voor de continuïteit van Landustrie. Financiële middelen zijn noodzakelijk voor het continu kunnen nastreven van een verbeterende organisatie. Er wordt gestreefd naar een financiële gezonde situatie van de organisatie zodat de continuïteit van Landustrie en daarmee ook de ontplooiingsmogelijkheden van het personeel zijn gewaarborgd. Het beschikbaar stellen van financiële middelen met betrekking tot het realiseren van MVO-doelstellingen staat centraal in het beleid. Wel worden vooraf duidelijke afwegingen gemaakt ten aanzien van de balans in de drie P’s.